Aktualno

Nova Uredba o koeficijentima – Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo Uputu o usklađivanju ugovora

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je srednjoškolske ustanove na postupanje prilikom usklađivanja ugovora o radu radi prevođenja prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

Sukladno navedenim uputama poslodavac nije u obvezi ponuditi svim radnicima izmjene ugovora o radu već samo onima čije je ugovore potrebno izmijeniti zbog promjena u nazivu radnog mjesta odnosno ako ugovor o radu sadrži podatak o koeficijentu, bruto plaći, dodacima te ostalim primicima.

Ako u ugovoru prethodno nije bio naveden koeficijent ni sada ga ne treba unositi u ugovor, već poslodavac, kao i do sada, može uputiti na primjenu odgovarajućih propisa.

Suglasnost školskog odbora nije potrebna.

Sukladno članku 26. Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama određeno je da uputu za prevođenje, po potrebi, daje ministar nadležan za rad.

Podsjećamo:

Dana 1. ožujka 2024. godine na snagu je stupila Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama ( Narodne novine br. 22/2024).

Uredbom je propisano prevođenje dotadašnjih radnih mjesta u javnim službama u nove nazive radnih mjesta na način da su uz nazive radnih mjesta utvrđene uredbom koja je prethodno bila na snazi navedeni novi nazivi radnih mjesta s pripadajućim platnim razredom i koeficijentom za obračun plaće.

Sukladno članku 36. st. 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama ( Narodne novine br. 155/2023) ravnatelj ustanove dužan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe zaposlenicima ponuditi izmjenu ugovora o radu u skladu s odredbama navedenog Zakona ( mijenjaju  se podaci o nazivu radnog mjesta i plaći).

Na ponudu izmjene ugovora o radu zaposlenicima zatečenima u radnom odnosu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe općeg propisa o radu.

Ugovor može biti izmijenjen :

      • aneksom ugovora odnosno  sklapanjem novog ugovora uz naznaku da je zaposlenik  do sada radio na određenom radnom mjestu na temelju prethodno sklopljenih ugovora ili
      • odlukom o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

 

Aneks ugovora  o radu – jednostavnija procedura

      • zaposlenik može potpisati aneks ako je radno mjesto ispravno prevedeno i utvrđen ispravan koeficijent budući da se izmjena ugovora aneksom ne može osporavati ( dolazi do izmjene ugovora suglasnom voljom obiju strana)

 

Odluka o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

      • o ponudi za sklapanje ugovora pod izmijenjenim uvjetima zaposlenik  se mora izjasniti u roku koji ne može biti kraći od 8 dana
      • po isteku tog roka zaposlenik koji smatra da mu je pogrešno utvrđeno prevođenje naziva radnog mjesta i novi koeficijent za obračun plaće ima pravo zatražiti ispravak u roku od 15 dana
      • ako ravnatelj utvrdi da je zahtjev osnovan, obavijestit će zaposlenika pisanim putem o prihvaćanju njegova zahtjeva, a ako utvrdi da nije osnovan, dužan je donijeti odluku o odbijanju zahtjeva za ispravak u roku od 15 dana
      • zaposlenik može zatražiti zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom u narednom roku od 15 dana

 

U slučajevima potrebe za pružanjem pravne pomoći u svezi izmjene ugovora molimo vas da pravovremeno obavijestite pravnu službu na adrese: mirela.matijevic@nszssh.hr i patricija.sumi@nszssh.hr.

Pravna služba Sindikata

Uputa MZO

Uputa MROSP

 

Pristupačnost