Aktualno

Na snagu stupio novi Pravilnik o napredovanju nastavnika – 17. srpnja 2019.

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima značajan je iskorak u odnosu na prethodni Pravilnik koji je bio na snazi od daleke 1995. godine.

Najznačajnije promjene odnose se na stupnjeve napredovanja, uvjete za napredovanje, postupak napredovanja u zvanje, propisivanje uvjeta za obnavljanje napredovanja u zvanje, kao i mogućnost trajnog zadržavanja zvanja.

Umjesto dosadašnja dva stupnja napredovanja u zvanja Pravilnikom se utvrđuju tri.

Postupak napredovanja pokreće odgojno-obrazovni radnik,a ne kao do sada na prijedlog ravnatelja škole.

Povećan je broj kategorija i aktivnosti koje se boduju za napredovanje.

Ubrzan je postupak.

Radnik stječe sva prava i obveze odmah nakon objave odluke o napredovanju, a ne kao do sada tek nakon promocije.

Utvrđene su obveze radnika koji je napredovao u zvanje, bez ispunjenja kojih neće biti moguće obnoviti zvanje, a što do sada nije bilo propisano. Ispunjenjem tih obveza radnik će zapravo prikupiti gotovo sve potrebne uvjete za obnavljanje napredovanja.

Postoji mogućnost trajnog stjecanja zvanja za one koji su više puta napredovali u zvanje izvrsnog savjetnika.

Radnici s više od 35 godina rada u obrazovanju stječu zvanje trajno.

Radnici koji su prema ranijim propisima najmanje četiri puta napredovali u zvanje savjetnika stječu zvanje trajno.

Radnici koji su najmanje dva puta napredovali u zvanje savjetnika prema ranijim propisima mogu zatražiti postupak napredovanje u izvrsnog savjetnika i prije roka od pet godina.

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske aktivno je sudjelovao u radu na donošenju novog Pravilnika. Mnogi su naši prijedlozi ugrađeni u ovaj Pravilnik.

Što donosi Pravilnik o napredovanju:

1. Stupnjevi napredovanja u zvanje ( članak 4. )

Odgojno-obrazovni radnici mogu napredovati u tri stupnja zvanja: mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik.
Pravilnik o napredovanju odnosi se i na ravnatelje.
2. Uvjeti za napredovanje ( članci 5., 6., 7. )

potreban je položen stručni ispit.
utvrđene su potrebne godine rada za mogućnost napredovanja u određeno zvanje.
utvrđene su obveze broja sati kontinuiranog razvoja ( usavršavanja ) za određeno zvanje.
određen je uvid Stručnog povjerenstva u pedagoško rad ( provjera usvojenih ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija ).
određen je minimalni broj kategorija iz kojih je potrebno prikupljati bodove za svako zvanje.
3. Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada ( članak 8.)

Utvrđeno je sedam kategorija i šezdeset osam aktivnosti koje se boduju u postupu napredovanja u zvanje.
4. Postupak napredovanja u zvanje ( članci 9. – 23. )

Postupak napredovanja provodi Povjerenstvo od devet članova koje na temelju javnog poziva imenuje ministar nadležan za obrazovanje s mandatom od tri godine.
Članovi povjerenstva moraju biti iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja ili osoba izabrana u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje.
Postupak za napredovanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika.
Zahtjev radnik podnosi agenciji nadležnoj za obrazovanje.
Agencija utvrđuje je li zahtjev potpun i u slučaju ispunjenih općih uvjeta za napredovanje dostavlja zahtjev i dokumentaciju Povjerenstvu za napredovanje.
Zadaća Povjerenstva za napredovanje je da u roku od 15 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva za napredovanje zajedno s potpunom dokumentacijom imenuje tročlano stručno povjerenstvo koje će izvršiti uvid u stručno pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika.
Stručno povjerenstvo dužno je u roku od 30 dana donijeti stručno mišljenje i dostaviti ga Povjerenstvu za napredovanje i odgojno-obrazovnom radniku.
Povjerenstvo za napredovanje donosi mišljenje o napredovanju koje dostavlja Ministarstvu i Agenciji.
Ravnatelj Agencije u roku 30 dana, te po primitku odobrenja od strane Ministarstva donosi odluku o napredovanju u zvanje.
Odgojno-obrazovni radnik sva prava i obveze ostvaruje od dana donošenja odluke.
Trajanje zvanja

Odgojno-obrazovni radnici biraju se u zvanje na rok od pet godina.
Iznimno u slučaju opravdane duže odsutnosti radnika rok se može produžiti ovisno o trajanju opravdane odsutnosti.
Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje stječe trajno.
Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje stječe trajno.
Zahtjev za obnavljanje zvanja potrebo je podnijeti najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koje je radnik izabran u zvanje.
Obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje

Propisane su obveze radnika za svako zvanje, bez ispunjenja kojih neće biti moguće obnavljanje zvanja.
Ispunjenjem tih obveza prikupit će se gotovo svi potrebni bodovi za mogućnost obnavljanja zvanja.
5. Prelazne i završne odredbe ( članci 24., 25. i 26. )

Odgojno-obrazovni radnici koji su napredovali prema ranije važećim postupcima zadržavaju stečeno zvanje do isteka roka na koji su izabrani.
Postupci za napredovanje koji su pokrenuti prije stupanja novog Pravilnika, završit će se sukladno Pravilniku prema kojem su i pokrenuti.
Radnik koji je započeo postupak prema ranijem Pravilniku može odlučiti prekinuti postupak i predati zahtjev prema novom Pravilniku.
Iznimno u roku od tri godine od donošenja novog Pravilnika radnik koje je najmanje dva puta napredovao u zvanje savjetnika prema ranijim propisima može se prijaviti i prije isteka roka od pet godina za stjecanje zvanja izvrstan savjetnik.
Odgojno-obrazovni radnici koji su najmanje četiri puta napredovali u zvanje savjetnika prema ranijem Pravilniku imaju mogućnost zadržati zvanje trajno.

Analizu pripremio:

Predsjednik Nezavisnog sindikata
zaposlenih u srednjim školama Hrvatske:
Branimir Mihalinec, prof.

Pristupačnost