Najnovije vijesti

Iskoristite svoje pravo na umanjenje norme – 22. lipnja 2018.

Članak 24. Kolektivnog ugovora za zaposlenike srednjoškolskih ustanova

Umanjenje radne obveze nastavnika

(1)

Ugovorne strane utvrđuju da se ukupne tjedne obveze utvrđene Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskim ustanovama, na zahtjev nastavnika s 30 i više godina rada, umanjuju za 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

(2)

Nastavnika iz stavka 1. ovoga članka poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom. Iznimno, u uvjetima opravdane odsutnosti nastavnika (radi bolovanja, službenog putovanja ili druge opravdane odsutnosti), sa svrhom osiguranja redovite nastave ravnatelj srednjoškolske ustanove može zadužiti satima zamjene u prekovremenom radu i nastavnika kojemu je umanjena norma sukladno stavku 1. ovoga članka do popunjavanja radnog mjesta, uz pisanu izjavu o pristanku na takav rad nastavnika kojemu je umanjena norma, ako nije u mogućnosti zadužiti nastavnika koji ne koristi pravo iz stavka 1. ovog članka.

(3)

Nastavnik koji puno radno vrijeme ostvaruje radom u više škola, pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje samo u jednoj školi.

(4)

Ako nastavnik ne koristi pravo na umanjenje iz stavka 1. ovoga članka, isti ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

(5)

Nastavnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju škole pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini. (6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, nastavnik iz stavka 1. ovoga članka koji ispuni propisane uvjete radnog staža tijekom školske godine, za tu školsku godinu ostvaruje pravo iz stavka 4. ovoga članka.

_____

Zahtjev za ostvarenje ovog prava možete poslodavcu predati na donjem obrascu.

Pristupačnost