Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Završena javna rasprava o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju - 12. listopada 2014.

Pročitajte sva pristigla očitovanja na prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju na stranicama MZOS-a.

_____

4. listopada 2014.

Očitovanje NSZSŠH na prijedlog promjene Zakona o odgoju i obrazovanju

_____

Zagreb, 1 listopada 2014.

 

Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za javnu raspravu

 

           Poštovani,

            za izradu nacrta prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ministar je imenovao radnu skupinu.

           Održano je ukupno 5 sastanaka, od kojih sam, zbog svojih obveza, uspio sudjelovati na tri.

           Na sastancima Radne skupine usuglašen je veliki broj prijedloga izmjena.

           Nakon petog sastanka, a neposredno prije izrade čistopisa konačnog teksta Prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, na intervencije pomoćnice ministra iz prijedloga su izbačeni važni usuglašeni prijedlozi Radne skupine.

           U daljem tekstu navest ću bitne usuglašene izmjene koje su ostale u prijedlogu teksta, naše prijedloge koje Radna skupina nije prihvatila, kao i prijedloge Radne skupine koje su izostavljene u konačnom tekstu.

 

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: 

 • Namjera predlagača bila je da izmijeni članke 9. i 10. na način da mrežu škola za područje Republike Hrvatske donosi ministarstvo 
  • Nakon moje intervencije kod ministra, od toga se odustalo, te je i dalje utvrđivanje mreže škola za područje Republike Hrvatske u nadležnosti Vlade RH. 
  • izmjene članka 22. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 23. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 24. usuglašene su na Radnoj skupini - prihvaćen je moj prijedlog da učenik može u roku od dvije godine ( ranije je bilo jedne ) nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika. U to vrijeme dužan je položiti razlikovne ispite. 
  • brisanje članka 25. usuglašeno je na Radnoj skupini, jer je to riješeno izmjenama članka 23. 
  • izmjene članka 27. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 28. usuglašene su na Radnoj skupini. Važno je istaknuti produljenje roka za donošenje školskog kurikuluma do 30. rujna ( ranije do 15. rujna ) 
  • izmjene članka 30.a. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 53. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 58. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • dodavanje članka 65.a. usuglašeno je na radnoj skupini. Svi su se složili kako odgojno-obrazovni tretman produženog stručnog postupka ne može biti pedagoška mjera, već da su stručni timovi škola ti koji trebaju provoditi taj postupak za učenike s poremećajima u ponašanju. Način provođenja propisat će ministar 
  • izmjene članka 66. usuglašene su na Radnoj skupini. Utvrđeno je kako je mjera isključenje iz škole zbog teškog nasilničkog ponašanja opravdan razlog za gubitak statusa redovitog učenika 
  • izmjene članka 69. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 73. usuglašene su na Radnoj skupini. Novina je da ocjenu iz vladanja donosi razredno vijeće na prijedlog razrednika, a ne razrednik, kako je bilo ranije . 
  • o izmjenama članka 75. - o uvođenju produžne nastave nije postignuto suglasje među članovima Radne skupine. Ja sam postavio pitanje plaćanja izvođenja dopunske nastave. 
  • u članku 76. na moj prijedlog izbačena je odredba o preispitivanju ocjene s kojom učenik nije zadovoljan. Učenika se upućuje na polaganje ispita pred povjerenstvom. Novina je mogućnost upućivanja zahtjeva za preispitivanje ocjene iz vladanja. O tome Radna skupina nije raspravljala. 
  • izmjene članka 78. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 79. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 84. usuglašene su na Radnoj skupini. Svi smo se složili o izbacivanju mjere: odgojno-obrazovni tretman produženog stručnog postupka, iz popisa pedagoških mjera. O ostalim rješenjima postignuta je načelna suglasnost. Nije prihvaćen moj prijedlog uvođenja mjere kratkotrajne suspenzije učenika. U tekst nije uključen usuglašen zaključak Radne skupine kako ne treba mjere donositi redoslijedom, tzv. postupno donošenje mjera, već se mjere donose prema težini prekršaja.  
  • izmjene članka 86. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 90. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 92. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 94. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • o izmjenama članka 99. Radna skupina nije raspravljala. Izmjene su predložene kasnije. 
  • o izmjenama članka 105. nije postignuto suglasje na Radnoj skupini. Radna skupina prihvatila je moj prijedlog stavka 15. kojim ministar donosi okvirni program za stjecanje pedagoških kompetencija. Naknadno je to izbačeno iz prijedloga teksta. Predlagao sam i utvrđivanje obveze ministarstva za pokrivanje troškova stjecanja pedagoških kompetencija. Rečeno mi je kako tome nije mjesto u Zakonu, već da o tome donosi odluku ministar. 
  • izmjene članka 106. usuglašene su na Radnoj skupini. Normalno je kako osobi koja bude pravomoćno osuđena za kaznena djela, koja su zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, ravnatelj mora ( do sada je bilo - može ) otkazati ugovor o radu. 
  • u članku 107. Radna skupina usuglasila je stajališta kako treba utvrditi obvezu ravnatelja za primanje osoba upućenih od strane Zajedničkih prosudbenih komisija za zbrinjavanje. Tu smo dobili i podršku Udruga ravnatelja i osnovnih i srednjih škola. Na intervenciju pomoćnice ministra to je izbačeno iz prijedloga izmjena 
  • u članku 108., na moj prijedlog Radna skupina uvrstila je obvezno produljenje pripravničkog staža za osobe koje zbog dužeg bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta , neće biti u mogućnosti pristupiti polaganju stručnog ispita u roku od godine dana od isteka pripravničkog staža. Predloženo je produljenje roka za duljinu trajanja privremene nesposobnosti. Bez ovoga, te osobe mogle bi trajno izgubiti pravo na polaganje stručnog ispita. Taj prijedlog izostavljen je u tekstu nacrta.
  • izmjene članka 110. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • o izmjenama članka 126. Radna skupina nije postigla suglasje. Usuglašen je jedino stav da se briše licenca kao uvjet za imenovanje ravnateljem. Licenciranje ravnatelja, jednako kao i nastavnika treba uvesti tek nakon usvajanja Strategije razvoja odgoja i obrazovanja 
  • o izmjenama članka 130. nije se raspravljalo na Radnoj skupini 
  • o izmjenama članka 131. nije se raspravljalo na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 138. usuglašene su na Radnoj skupini. Na moj prijedlog izbrisana je obveza pisanja izvješća o postignutom uspjehu i vladanju na kraju prvog polugodišta 
  • izmjene članka 140. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • izmjene članka 149. usuglašene su na Radnoj skupini 
  • o izmjenama članka 151. nije se raspravljalo na Radnoj skupini. Ja sam ukazao na svu nakaradnost odredbi da se novčano kažnjava ustanova za pogreške ravnatelja ili školskog odbora. Predložio sam kako novčane kazne treba predvidjeti samo za ravnatelje, a za ravnatelja ili školski odbor utvrditi pokretanje postupka smjene zbog navedenih nepravilnosti. Isto se odnosi i na članak 152., koji nije predložen za izmjenu. 
  • o  prijelaznim i završnim odredbama Radna skupina nije raspravljala na način kako je predloženo u tekstu izmjena i dopuna Zakona. Radna skupina usuglasila se je kako ravnateljima koji su više od dva mandata ravnatelji i imaju najviše 10 godina do mirovine, a nemaju potrebnu stručnu spremu,  treba omogućiti da se natječu za radno mjesto ravnatelja. Takav prijedlog nije uvršten u prijedlog izmjena i dopuna zakona 

 Važno je ponovno istaknuti nekoliko važnih naših prijedloga, koji su usuglašeni na Radnoj skupini,  a koji nisu uvršteni u tekst:

 • u članku 105. stavak 15. usuglašeno je da se u tekst nakon riječi obrazovanja doda "te okvirni program za stjecanje pedagoških kompetencija"
  • Radna grupa smatrala je da je važno da ministar propiše okvirni program za stjecanje pedagoških kompetencija, a ne da to bude prepušteno jedino onima koji ih provode. U sadašnjem ZOiO jedino što je propisano jest 60 ECTS bodova.
  • u Sindikatu smatramo da bi plaćanje programa stjecanja pedagoških kompetencija trebalo biti obveza države. Država je to plaćala od 1992. temeljem Odluke ministrice Vokić, pa sve do 2013. kada je ta odluka ministrice Vokić stavljena van snage.
  • u članku 107. Radna grupa se usuglasila kako se mora propisati obveza ravnatelja da zaposli osobu koja je upućena od strane Zajedničke prosudbene komisije za zbrinjavanje zaposlenika.
   • U nacrtu teksta izmjena to je izostavljeno. Time se na neki način potiče  ravnatelje da postupaju suprotno Zakonu i kolektivnom ugovoru. Jedino što se Zakon traži jest da napiše obrazloženje zašto nije zaposlio osobu upućenu od Komisije za zbrinjavanje. Nakon toga ravnatelji raspisuju natječaj i zapošljavaju po sistemu "dragi barba Luka,", a raspoređeni radnik ostaje i dalje višak.
 • u članku 108. usuglašeno je kako se pripravnički staž radnicima u slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta treba produžiti za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad. Jednako tako je riješeno za državne službenike u Zakonu o državnim službenicima
  • u nacrtu teksta to je izostavljeno. Smatramo to izuzetno važnim jer ti radnici u slučaju rodiljnog ili roditeljskog dopusta, kao i u slučaju privremene nesposobnosti za rad mogu trajno izgubiti pravo na polaganje stručnih ispita
  • Radna skupina složila se je kako sve odredbe vezane uz licenciranje treba izbaciti iz Zakona, a iste uvesti tek po prihvaćanju Strategije razvoja odgoja i obrazovanja u RH.
   • U nacrtu teksta ostao je cijeli članak 117. U prelaznim odredbama čak nije utvrđeno kako će se odredba članka 117.( licenciranje nastavnika ) provoditi nakon 31. prosinca 2016. godine, kako je utvrđeno za licenciranje ravnatelja.
   • Radna skupina složila se je kako treba u članku 126. izbrisati licencu kao uvjet za imenovanje ravnatelja.
    • U nacrtu teksta to je ostalo, uz prelazne i završne odredbe kako će se taj uvjet primjenjivati nakon 31. prosinca 2016. godine.
    • Radna skupina složila se kako ravnateljima koji imaju višu stručnu spremu, a više su od dva mandata ravnatelji i do mirovine imaju još 10 godina, treba omogućiti natjecanje za ravnatelja ustanove nakon isteka mandata, bez obzira što nemaju odgovarajuću stručnu spremu.
     • U nacrtu teksta toga nema. Ti će ljudi nakon što su nekoliko mandata bili ravnatelji, a imaju veći broj godina života i staža, ostati na cesti s obzirom da ranije nije postojala obveza čuvanja radnog mjesta, pa se neće imati kamo vratiti. Radna grupa smatrala je kako tim ljudima treba pružiti šansu da se natječe, bez obveze da budu prihvaćeni i imenovani.

Sva ova pitanja su izuzetno važna kako za sustav, tako i za ljude na koje se odnosi, pa smatram da bi ih trebalo svakako ugraditi u tekst Zakona.

Iste ću prijedloge u ime Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske poslati u okviru javne rasprave, koja traje do 4. listopada 2014.

Slobodan sam vas izvijestiti kako u Ured Sindikata do danas iz našeg sustava nije pristigao niti jedan prilog za javnu raspravu o izmjenama Zakona.

Za prijedloge koje želite da budu uvršteni u ime Sindikata imate vremena do zaključno 3. listopada 2014.

 

S poštovanjem,

predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih

u srednjim školama Hrvatske:

Branimir Mihalinec, prof.

_____

Stranica MZOS-a o prijedlogu novog Zakona o odgoju i obrazovanju.

Očitovanje na prijedlog promjene Zakona
ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO