Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Zajednička izjava sindikata o Zakonu o plaćama u javnom sektoru - 29. studenog 2013.

Sindikati javnih i državnih službi


Carinski sindikat Hrvatske
Hrvatski liječnički sindikat
Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi
Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a
Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju
Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
Radnički sindikat HZMO
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
Sindikat hrvatskih učitelja
Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

dana 29. studenoga 2013. godine upućuju

ZAJEDNIČKU IZJAVU
u svezi s izradom i donošenjem
Zakona o plaćama u javnom sektoru

Sindikati pozdravljaju namjeru Vlade RH da u suradnji sa sindikatima javnih i državnih službi izradi prijedlog Zakona o plaćama u javnom sektoru, kojim bi se plaće zaposlenih u javnim i državnim službama uredile sukladno načelu jednake plaće za jednaki rad.
Međutim, nezadovoljni smo kvalitetom, tijekom i načinom provedbe konzultacija o krucijalnom Zakonu koji uređuje plaće oko 240.000 zaposlenih u Republici Hrvatskoj, te s time u svezi tražimo da se u daljnjem, vjerujemo i dalje zajedničkom radu, izrada Zakona
temelji na sljedećim načelima:

1. Javnog interesa, odnosno uloge koju u modernom demokratskom društvu, a posebice u vrijeme krize postojećeg modela tržišnog gospodarstva, javne i državne službe i usluge koje pružaju imaju kao instrument socijalne države, odnosno prepreka daljnjem
osiromašenju građana;


2. Sustavnosti i sveobuhvatnosti reforme javnog sektora, koja se očituje u poštivanju hijerarhijske razine propisa na način da se provedbenim propisom, što zakon o plaćama jest, ne prejudiciraju pitanja koja prvo treba urediti propisima više razine kojima se uređuje sustav državnih i javnih službi, te potrebi paralelnog i usklađenog donošenja svih potrebnih propisa (zakona, uredbi i drugih podzakonskih akata, kolektivnih ugovora i sporazuma), jer
se jedino tako mogu sagledati učinci novog sustava plaća, kako na razini državnog proračuna, tako i na razini pojedinačnih plaća;

 
3. Odgovornosti za posljedice koje po funkcioniranje javnih i državnih službi ima promjena platnog sustava, uvažavajući činjenicu da se reformski zahvati u Hrvatskoj na području javnog sektora uvijek donose pod pritiskom teške gospodarske situacije ili međunarodnih institucija (MMF, SB, EU) i imperativom brzih i uglavnom političkih efekata, a zatim zanemaruju ili napuštaju kao neuspješni eksperiment prethodnih vlada i političkih
opcija. Primjer takve reforme jest važeći Zakon o državnim službenicima iz 2005. godine, sukladno kojem se do danas, osam godina kasnije, nije donio odgovarajući zakon o plaćama državnih službenika. Umjesto toga, prijedlogom Zakona o plaćama u javnom sektoru
mijenja se sadržaj i koncepcija Zakona o državnim službenicima;


4. Svrhovitosti promjene platnog sustava, budući da predloženi sustav „platnih razreda u stvarnosti predstavlja tek modificiranu verziju postojećeg sustava koeficijenata i uvažavajući činjenicu da za „uvođenje reda“ u sustav plaća treba samo poštovati postojeće zakone i propise, a nered i odstupanja su najveći upravo u onim dijelovima javnog sektora u kojem poslodavci sami uređuju plaće;


5. Transparentnosti, kroz formiranje međuresorne radne skupine za izradu Zakona u koju će se uključiti i predstavnici socijalnih partnera s jasno definiranim ciljevima i vremenskim okvirom za izradu nacrta zakonskog prijedloga. Dobra je praksa svih velikih reformskih projekata, u koje zasigurno spada i donošenje jedinstvenog zakona o plaćama u javnom sektoru, imenovanje nositelja i izvršitelja projekta, kao i razina na kojima će se o
njemu raspraviti prije upućivanja u proceduru donošenja;


6. Očuvanja razine individualnih plaća kao preduvjeta za osiguranje kvalitetnog i učinkovitog rada zaposlenih u javnim i državnim službama;


7. Vrednovanja individualnog doprinosa zaposlenika kroz objektivni i provjerljivi postupak promicanja, napredovanja i nagrađivanja, na način kojim će se odgovarajuće vrednovati akumulirano znanje i iskustvo u službi, kvaliteta rada i učinkovitost svakog zaposlenika, a plaća definirati kao zbroj stečenih (verificiranih) i privremenih veličina, koji ovise o trenutnim okolnostima;


8. Uvažavanja stečevina kolektivnog pregovaranja, kao pretpostavke za dugoročno održivu suradnju socijalnih partnera, a posebice sporazuma o osnovici za plaće zaključenih na razini javnih i državnih službi, kojima je dugoročno regulirano pitanje mogućeg rasta i pada osnovice u uvjetima gospodarskog rasta i krize;


9. Neprihvatljivosti sužavanja prostora kolektivnog pregovaranja po načelu „što nije propisano zakonom ne može biti predmet pregovora“, odnosno ako i jest ne može seprimjenjivati, jer je kolektivno pregovaranje dosad najviši demokratski standard sporazumijevanja i dogovaranja na području radnih odnosa.


Sindikati javnih i državnih službi spremni su, u slučaju postizanja dogovora oko gore navedenih načela, nastaviti zajednički rad na izradi Zakona o plaćama u javnom sektoru kao i svih drugih propisa kojima se uređuje zakonodavni okvir javnog sektora i tako preuzeti svoj
dio odgovornosti za podizanje razine kvalitete rada i učinkovitosti javnog sektora.


ZAJEDNICKA IZJAVA u svezi s izradom i donosenjem Zakona o placama u javnom sektoru
ANKETA
Potpisat ću za referendum "67 je previše" zato ...
jer je zaista previše!
jer me rad sa učenicima već sad iscrpljuje!
jer ne želim da moja djeca rade "do kraja"!
jer u mirovini treba malo i uživati!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO